CƠ SỞ PHÁP LÝ

CÔNG TY TNHH UASL VIỆT NAM Là một tổ chức chứng nhận độc lập, đảm bảo tính khách quan trong quá trình hoạt động, không chịu ràng buộc lợi ích bởi bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác.

CÔNG TY TNHH UASL VIỆT NAM tuân thủ nghiêm túc Pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật Thương mại số 36/2005/QH11, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12,…) và các yêu cầu của các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế với mục đích cung cấp cho khách hàng những dịch vụ có chất lượng và đảm bảo tính pháp lý cao nhất.

  • Đánh giá và cấp giấy chứng nhận đối với hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001  và Hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001 theo Quyết định số 2281/TĐC-HCHQ ngày 21/07/2021;
  • Đánh giá và cấp giấy chứng nhận đối với Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp tiêu chuẩn ISO 22000 theo Quyết định số 3004/TĐC-HCHQ ngày 12/10/2021;

TẦM NHÌN UASL

Là một tổ chức dẫn đầu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận. Chúng tôi luôn nỗ lực để phát triển bền vững, trở thành một trong những đơn vị đánh giá sự phù hợp tin cậy, trách nhiệm và được thừa nhận bởi những tổ chức uy tín trên thế giới.

SỨ MỆNH

Cung cấp các dịch vụ chứng nhận hỗ trợ các doanh nghiệp

Cung cấp dịch vụ có chất lượng cao nhất, đáng tin cậy, chi phí hợp lý

Nâng cao giá trị cho sản phẩm, cho khách hàng và các bên liên quan

Góp phần xây dựng và đóng góp cho xã hội

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trung Thực – Khách quan – Tận tâm – Tuân thủ – Hiệu quả